วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำอธิบายบายวิชา

อาจารย์ ดร.นิพนธ์ วรรณเวช

วิชา 1065213 : การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
Educational Resources Administration

..........ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาและการจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากร โดยประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงทรัพยากรในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดระดมทรัพยากรท้องถิ่นมาสนับสนุนการจัดการศึกษา

1 ความคิดเห็น:

 1. เรียน อาจารย์ ดร.นิพนธ์ วรรณเวช
  เรื่อง ส่งหัวข้อวิจัยของนายพีรพงศ์ โพธาชัย
  1.การศึกษาแรงจูงใจของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
  2.ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
  3.สิทธิและโอกาสทางการศึกษาไทยของเด็กชาวเขา
  4.
  5.

  ตอบลบ