วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำอธิบายบายวิชา

อาจารย์ ดร.นิพนธ์ วรรณเวช

วิชา 1065213 : การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
Educational Resources Administration

..........ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาและการจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากร โดยประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงทรัพยากรในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดระดมทรัพยากรท้องถิ่นมาสนับสนุนการจัดการศึกษา